Ogólne warunki najmu pojazdu kampingowego


Poniższe warunki obwiązują od chwili zawarcia umowy której przedmiotem jest najem pojazdu określonego w umowie pomiędzy klientem-użytkownikiem, a wynajmującym to jest firmą Campersun.pl 34-324 Lipowa, Promienna 11
Niniejsze warunki są integralna częścią umowy.


1 . Wymagania wobec najemcy

 1. Minimalny wiek kierowcy to 21 lat, prawo jazdy kategorii B od minimum trzech lat.
 2. Najemca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy ,okazać wynajmującemu dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w punkcie 1.1
 3. Podróż Pojazdem poza kraje unii europejskiej wymaga wcześniejszej zgody Campersun.pl , w razie braku takiej zgody Najemca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody w pojeździe.
 4. Pojazd należy odpowiednio traktować i właściwie zamykać. Użytkownik jest zobowiązany do regularnej kontroli pojazdu i upewnienia się że spełnia on wszystkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy.
 1. Najemca zobowiązuje się do pokrywania we własnym zakresie kosztów eksploatacji samochodu, tj. kosztów paliwa, oleju, płynów
 2. Najemca zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentów pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym i kompletem kluczy z pilotem, przez cały czas trwania Umowy i powinien stosować zasady najwyższej rzetelności w ich zabezpieczeniu przed kradzieżą lub zgubieniem. Pozostawienie ww dokumentów w samochodzie jest surowo zabronione, gdyż jednoczesna kradzież samochodu z dokumentami tego samochodu przekreślają możliwość uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. W takiej sytuacji pełną odpowiedzialność ponosi Najemca.
 3. Najemca nie jest uprawniony do podnajmowania pojazdu innym osobom.

2. Rezerwacja, odstąpienie od umowy oraz płatności

 1. Rezerwacji pojazdu kampingowego można dokonać drogą elektroniczną, otrzymując drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia rezerwacji samochodu campingowego
 2. Rezerwacja zostaje dokonana po podpisaniu umowy i otrzymaniu do dwóch dni od jej zawarcia opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30 % ceny najmu ( jednak nie mniej niż 1000 zł ) gotówką lub przelewem na konto PKO BP S.A 74 1020 2313 0000 3002 0153 9113
 3. Pozostała cześć opłaty musi zostać wpłacona najpóźniej w dniu odbioru samochodu. 
 4. Wpłata kaucji w wysokości nie mniejszej niż 4000 zł najpóźniej w dniu odbioru samochodu przeznaczona jest na pokrycie kosztów ewentualnych napraw i ubytków samochodu kempingowego.
 5. W przypadku odstąpienia przez klienta od umowy na wynajm pojazdu po wpłacie zaliczki lub odstąpienia od zawartej umowy Najmu po wpłacie pełnej kwoty najmu, Najemca zostanie obciążony przez Campersun.pl kosztami odstępnego w wysokości:
  1. 50% wpłaconej kwoty rezerwacji w przypadku odstąpienia w okresie większym niż 30 dni od daty wynajmu
  2. 100 % wpłaconej kwoty rezerwacji w przypadku odstąpienia w okresie równym lub mniejszym niż 30 przed odbiorem samochodu
 6. Odstąpienie od Umowy Najmu musi być dostarczone do Wynajmującego w formie pisemnej.
 1. Najemca ponosi koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem samochodu, m.in. koszty paliwa, winiet za granicą i opłat za autostrady i parkingi, koszty promów i przejazdów przez tunele i mosty, koszty mandatów i kar oraz naprawy uszkodzeń powstałych z winy Najemcy.
 2. Koszt wynajmu/opłata za wynajem (samochodu campingowego) ustalana jest na podstawie aktualnego cennika Wynajmującego i składa się z:
  1. wynagrodzenia za wynajem liczonego wg liczby dni określonych w Umowie Najmu,
  2. opłaty serwisowej za jednorazowe wyposażenie samochodu w pełną butlę gazu, specjalistyczne płyny i papier toaletowy do WC, pełne zbiorniki wody, instruktaż.
  3. kaucję, która w przypadku prawidłowego użytkowania samochodu jest zwracana do siedmiu dni po zwrocie pojazdu
 3. Pojazd zostaje przekazany Najemcy z pełnym bakiem paliwa i tak też musi zostać zwrócony. W przeciwnym razie Campersun.pl obciąży Najemcę kosztami paliwa w wysokości rynkowej ceny paliwa plus 100 zł opłata za usługę.
 4. W przypadku zdania samochodu po upływie terminu o którym mowa w umowie najmu , Najemca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 100 PLN za każdą rozpoczętą godzinę po upływie terminu zdania pojazdu
 5. Dzienny limit 600 km (Np. przy wynajmie na 12 dni najemca może pokonać 7200 km w ciągu całego okresu wynajmu, 12 dni x 600 km = 7200 km), przekroczenie limitu 0,80 PLN/1km + VAT.
 6. Samochód campingowy w okresie lipiec - sierpień jest wynajmowany minimum na 7 dni.

3. Ograniczenia w użytkowaniu

 1. W samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i innych używek.
 2. W samochodzie obowiązuje zakaz przewożenia i przetrzymywania zwierząt bez zgody Wynajmującego.
 1. Samochód campingowy nie może być wykorzystywany przez Najemcę do celów innych niż rekreacyjno – turystyczne, a w szczególności nie może brać udziału w imprezach samochodowych, testach samochodów, nie może być także wykorzystywany do transportu rzeczy.

4. Przekazanie oraz zwrot samochodu

 1. Samochód wydawany jest Najemcy po podpisaniu umowy najmu i zapłacie wynagrodzenia oraz kaucji w wysokości 4000 zł.
 2. Samochód wydawany jest Najemcy wraz z kompletem dokumentów: dowód rejestracyjny, polisa OC, AC i Assistance oraz jednym zestawem kluczyków.
 3. Samochód wydawany jest Najemcy, czysty wewnątrz i na zewnątrz i w takim stanie powinien zostać zwrócony Wynajmującemu, chyba że Najemca opłaci pakiet sprzątania.
 4. Samochód wydawany jest Najemcy z pełnym zbiornikiem paliwa, pełnym zbiornikiem płynu do spryskiwaczy, pełna butlą gazową, zbiornikiem czystej wody, opróżnioną i czystą toaletą opróżnionym zbiornikiem brudnej wody i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony Wynajmującemu.
 5. Samochód wydawany Najemcy wyposażony jest zestaw środków sanitarnych, które nie podlegają zwrotowi
 1. Do wynajmu doliczana jest opłata serwisowa płatna jednorazowo wg.cennika i obejmuje 
  • 1 pełna butla z gazem propan 11 kg
  • sprawdzenie i uzupełnienie płynów eksploatacyjnych pojazdu
  • specjalistyczny płyn do toalety
  • specjalistyczny papier do toalety 4 rolki
  • pełny zbiornik wody
  • przeszkolenie z zakresu obsługi pojazdu
  • przy wynajmie powyżej 14-tu dni, opłata serwisowa gratis
 2. Samochód wydawany jest Najemcy o godzinie 15:00. Zwrot samochodu przez Najemcę następuję do godziny 10:00.

5. Odpowiedzialność 

 1. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego o każdej stwierdzonej awarii, usterce, kolizji i wypadku drogowym z udziałem wynajmowanego samochodu i zastosować się do wszystkich wskazówek dotyczących postepowania w zaistniałej sytuacji.
 2. Umowa najmu stanowiącymi jej integralna część oraz ogólne warunki najmu ustalają prawa i obowiązki obu stron tj. CamperSun.pl i najemcy, a kwestie nierozstrzygnięte reguluje polski kodeks cywilny. Najemca swoim podpisem oświadcza, że zapoznał się i przyjmuje poniższe ogólne warunki najmu co jest traktowane jako wiążące.

6. Naprawy , procedura w przypadku wypadku

 1. Bez uprzedniego powiadomienia firmy Campersun.pl, nie objęte gwarancją producenta naprawy pojazdu niezbędne dla bezpieczeństwa jazdy w okresie wynajęcia, mogą być zlecane przez Użytkownika do równowartości kwoty 150 EURO. O poważniejszych naprawach Użytkownik musi wcześniej poinformować firmę Campersun.pl
 2. Gdy za szkody w pojeździe uniemożliwiające użytkowanie pojazdu przez Użytkownika odpowiedzialność ponosi firma Campersun.pl , to przy zachowaniu postanowień p. 6.1 , koszty napraw zostaną zwrócone Użytkownikowi na podstawie przedłożonych rachunków oraz po okazaniu wymienionych części.
 3. Firma Campersun.pl nie zwraca Użytkownikowi żadnych kosztów przerwy w podróży spowodowanej awarią pojazdu .
 4. Najemca winien natychmiast poinformować odpowiednie służby porządku ruchu drogowego ( Policję ) i Campersun.pl o wypadku , stłuczce, pożarze, kradzieży, włamaniu lub innch uszkodzeniach w pojeździe

7. Zgoda na przetwarzanie danych Osobowych

 1. Najemca wyraża zgodę na ujawnianie danych Osobowych upoważnionym pracownikom wynajmującego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

Kampery na wynajem

od 340 zł doba
Ogólne warunki najmu pojazdu kampingowego Fiat Ducato, SUNLIGHT A70

Fiat Ducato, SUNLIGHT A70

6 miejsc do spania
10l/100km
prysznic
kuchenka i stolik do jedzenia
lodówka i zlewozmywak
miejsce na rowery
miejsce na narty
ogrzewanie i klimatyzacja 24/7
Czytaj więcej
od 320 zł doba
Ogólne warunki najmu pojazdu kampingowego Ford Roller Team 265 TL

Ford Roller Team 265 TL

5 miejsc do spania
10l/100km
prysznic
kuchenka i stolik do jedzenia
lodówka i zlewozmywak
miejsce na rowery
miejsce na narty
ogrzewanie i klimatyzacja 24/7
Czytaj więcej
od 340 zł doba
Ogólne warunki najmu pojazdu kampingowego Ford Roller Team 298 P

Ford Roller Team 298 P

6 miejsc do spania
10l/100km
prysznic
kuchenka i stolik do jedzenia
lodówka i zlewozmywak
miejsce na rowery
miejsce na narty
ogrzewanie i klimatyzacja 24/7
Czytaj więcej
od 550 zł doba
Ogólne warunki najmu pojazdu kampingowego Elnagh I-Loft 530 SE

Elnagh I-Loft 530 SE

5 miejsc do spania
11l/100km
prysznic
kuchenka i stolik do jedzenia
lodówka i zlewozmywak
miejsce na rowery
miejsce na narty
ogrzewanie i klimatyzacja 24/7
Czytaj więcej
od 320 zł doba
Ogólne warunki najmu pojazdu kampingowego Elnagh T-Loft 529

Elnagh T-Loft 529

5 miejsc do spania
10l/100km
prysznic
kuchenka i stolik do jedzenia
lodówka i zlewozmywak
miejsce na rowery
miejsce na narty
ogrzewanie i klimatyzacja 24/7
Czytaj więcej

Ciesz się wolnym czasem!

Niczym się nie martw.

Pełne wyposażenie

Wraz z kamperem dostarczamy wszystko co niezbędne: garnki, sztućce, talerze, szklanki oraz kubki.

Winiety masz z głowy

Nasze pojazdy posiadają opłacone winiety! Nie ważne czy jedziesz do Czech, Słowacji czy Austrii po prostu wsiadasz, jedziesz i zajmujesz się urlopem, a nie stresem.

Autocasco i assistance

Nasze samochody to nie tylko znakomity stan techniczny, ale również ubezpieczenie na terenie całej Europy.

 

Skontaktuj się z nami.

Nie czekaj, zarezerwuj pojazd!

Telefonicznie

Pon. - Pt.: 8:00-19:00
Sb. :  9:00 - 17:00
Ndz.: 9:00 - 17:00

Napisz maila

Odpiszemy tak szybko jak to tylko możliwe lub oddzwonimy!

Wpadnij

Jesteśmy z Lipowej.
obok Żywca oraz Bielska-Białej